BISIT logo beeldmerk

Algemene voorwaarden BISIT engineering b.v.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij “BISIT engineering b.v.” (BISIT) producten en / of diensten levert, ook als deze niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

1. Toepasselijkheid

1. Op alle door en / of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons aan wederpartij. Ondertekening door BISIT van documenten van opdrachtgever waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding.

2. Aanbiedingen

1. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van BISIT vrijblijvend.

3. Prijs en betaling

1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2. Betaling door opdrachtgever aan BISIT dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling in Euro’s binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of compensatie en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. BISIT behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren of vooruitbetaling te eisen.

3. Bij te late betaling is opdrachtgever, na deswege te zijn aangemaand, met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.

4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van BISIT daaronder begrepen, die BISIT moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van BISIT worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering doch met een minimum van 150,– Euro.

4. Vertrouwelijke informatie

1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

2. Opdrachtgever is ermee bekend dat programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van BISIT of haar licentiegever bevat en hij verplicht zich de inhoud daarvan geheim te houden voor derden.

5. Eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en overige materialen het eigendom van BISIT.

2. Zaken, welke BISIT aan de opdrachtgever levert blijven het eigendom van BISIT, totdat de opdrachtgever alle aan BISIT verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedragen daaronder begrepen, heeft voldaan.

3. Voor zover ons eigendom door zaaksvorming verloren mocht gaan, geeft opdrachtgever reeds nu vooralsdan de zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt in stil pandrecht aan ons, ten belope van de vordering die wij, uit welken hoofde ook, op wederpartij mochten hebben.

4. Bij niet-nakoming door opdrachtgever van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen jegens BISIT, zijn wij gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins -nog- ons eigendom zijn, terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden ons de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als ons eigendom te identificeren, en verleent ons reeds nu vooralsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te -laten- betreden teneinde de zaken terug te nemen.

6. Intellectuele eigendomsrechten

1. BISIT behoudt zich alle industriële, intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen daarin vervat, tekeningen, modellen, geschriften, andere auteursrechtelijke werken en alle informatie voor, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit de producten te verwijderen of onherkenbaar te maken.

3. Opdrachtgever zal zich onthouden van het verhuren van software en deze niet in bruikleen afstaan noch de software kopiëren veranderen of reproduceren. Opdrachtgever zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen.

4. In afwijking van het gestelde in lid 3 is het opdrachtgever toegestaan van de software en / of bijbehorend materiaal -voor uitsluitend eigen gebruik (zoals back-ups)- kopieën te maken.

5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BISIT is het niet geoorloofd om de door BISIT geleverde software op meerdere computers tegelijkertijd te installeren. Opdrachtgever dient voor iedere computer een afzonderlijke gebruikerslicentie te verwerven.

7. Ontbinding

1. Indien:

a. opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig niet juist nakomt;

b. opdrachtgever failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, of in surséance van betaling verkeert;

c. op het geheel of gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

d. opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;

e. opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

f. opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, hebben wij het recht door het enkel plaatsvinden van een der gemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als ons eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in 5 ( Eigendomsrechten), hetzij enig bedrag door opdrachtgever aan ons verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast hebben wij het recht om van opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interessen daarmee verband houdend.

8. Aansprakelijkheid

1. Onverminderd de bepalingen betreffende de garantieverplichting is iedere aansprakelijkheid van BISIT, met name directe schade ten gevolge van het niet werken van de programmatuur c.q. het niet correct verrichten van overeengekomen andere prestaties, al dan niet gedurende de testperiode, alsmede indirecte dan wel gevolgschade dientengevolge, zijnde de financiële of commerciële verliezen die het gevolg zijn van het niet correct presteren van BISIT, onder welke schade met name wordt verstaan winstderving, verstoring van planning en verlies van cliënt, alsmede vorderingen van derden jegens de opdrachtgever, alsmede vorderingen uit lichamelijk letsel, uit hoofde van dit artikel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van BISIT.

2. De opdrachtgever vrijwaart BISIT en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van alle voormelde schade.

3. De totale aansprakelijkheid van BISIT uit hoofde van een door haar gesloten overeenkomst is in geen geval hoger dan de helft van het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting) voor de aan BISIT opgedragen werkzaamheden en leveringen, terwijl bij duur-overeenkomsten de aansprakelijkheid van BISIT ter zake van haar handelen of nalaten gedurende enige periode van drie maanden in geen geval hoger zal zijn dan een bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs (exclusief omzetbelasting), voor de aan BISIT opgedragen werkzaamheden en leveringen welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienen te worden verricht.

4. BISIT controleert en test haar producten steeds op de aanwezigheid van zogenaamde virussen en andere vreemde elementen, alvorens zij haar producten aflevert en / of installeert. BISIT is evenwel niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van de aanwezigheid van zulke vreemde elementen in de producten van BISIT.

9. Overmacht

1. BISIT is niet aansprakelijk indien en voorzover zij haar verbintenissen niet kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van BISIT behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van BISIT, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

2. Indien doch slechts voorzover BISIT haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de opdrachtgever de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs, niet te betalen. Overmacht brengt echter nimmer het recht van opdrachtgever met zich om de overeenkomst op te zeggen. Indien BISIT echter de mening is toegedaan, dat zij ten gevolge van de overmacht niet meer althans niet meer adequaat kan presteren, is zij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen zonder tot nadere schadevergoeding verplicht te zijn.

10. Geschillen

1. Alle tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze algemene voorwaarden zelf, worden beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen, die tussen BISIT en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen ter keuze van BISIT: hetzij voor de wettelijk bevoegde civiele rechter worden gebracht; hetzij worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage-reglement van de “Stichting Geschillenoplossing Automatisering”, gevestigd in Den Haag. In het laatste geval is tevens van toepassing het Minitrial-reglement van deze Stichting.